Ligplaatscontract en ALV-stukken

Het bestuur streeft er naar om in de eerste week van januari 2012 bij onze leden een envelop te laten bezorgen, met daarin onder meer uw nieuwe ligplaats-contract, de nota voor het liggeld 2012, de eindafrekening voor eventueel verbruikte elektriciteit, en de agendastukken voor de ALV van 25 januari 2012.

Wij verzoeken u het liggeld weer vóór eind januari 2012 over te maken op de rekening van de vereniging.
Tevens verzoeken wij u zo snel mogelijk een exemplaar van uw contact ondertekend te retourneren naar de vereniging. Dit kan per post, of afgeven in de “Piet Heyn” (brievenbus in de deur van de bestuurskamer). Mocht volgens u een en ander niet correct zijn, of heeft u na 10 januari nog geen post van ons ontvangen, neemt u dan contact op met onze penningmeester Karin Kleine.

Wij hopen u allen op 25 januari 2012 te mogen begroeten op de Algemene Ledenvergadering (aanvang 19:30 uur).

Het bestuur

Bar dicht op Kerstdag en Nieuwjaarsdag

Op zondag 25 december (1e Kerstdag) en zondag 1 januari (Nieuwjaarsdag) is de bar uiteraard gesloten. U bent zondag 8 januari weer van harte welkom in de Piet Heyn voor de nieuwjaarsreceptie; aanvang 16.00 uur. Deze receptie wordt u aangeboden door de vereniging. Vanaf zondag 15 januari is de bar iedere zondag vanaf 15.00 uur weer regulier geopend.
Riekie gaat half januari voor 6 weken naar Zuid Afrika. Peter Witjes zal de honneurs waarnemen, de inkopen regelen en zorgen dat alles op voorraad is en ook de bardiensten indelen en draaien samen met de andere bardienstleden.
Het bestuur.

Rob van den Houten geopereerd

Ons bestuurslid Rob van den Houten (secretaris) is vrijdag 16 januari december geopereerd. Rob heeft een nieuwe knie gekregen en is inmiddels weer thuis. De komende maanden gaat hij een revalidatietraject in. Derhalve was Rob ook niet aanwezig op de Kerstborrel en zal hij tot zijn spijt ook de nieuwjaarsreceptie en de ALV verstek moeten laten gaan. We wensen Rob veel sterkte bij zijn revalidatie en hopen dat hij weer snel letterlijk en figuurlijk op de been is en weer in ons midden zal zijn. Voor de goede orde deel ik nog mee, dat vanaf de ALV Rob een andere bestuursfunctie zal gaan bekleden en een overstap maakt van secretaris naar bestuurslid haven- en technische zaken. Rob en ons bestuurslid Harm Zwiers zullen dus vanaf de ALV deze portefeuille gezamenlijk onder hun hoede nemen. Het gaat overigens naar omstandigheden goed met Rob.

Rob van der Kruk, voorzitter

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 25 januari 2012 vindt de ALV plaats in ons verenigings-onderkomen de Piet Heyn. De vergadering begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is de Piet Heyn geopend. Komt allen op deze belangrijkste vergadering van het jaar. De agenda en benodigde vergaderstukken ontvangt u eind december of begin januari. De ALV is dé gelegenheid om mee te beslissen over de te nemen besluiten voor de toekomst en het te voeren beleid van onze verening.

Het bestuur.

Kerstborrel

Op zondag 18 december vindt de jaarlijkse kerstborrel weer plaats. U bent met uw familie en introducés vanaf 16.00 uur van harte welkom in de Piet Heyn. De vereniging zorgt voor een gezellig welkomstdrankje en lekkere hapjes. De overige drankjes gaan via de consumptiebonnetjes.

Reglementair aftreden

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2012 dient ons bestuurslid (voorzitter) de heer R.J.J. van der Kruk reglelmentair af te treden i.v.m. het aflopen van zijn eerste termijn van vijf jaar als bestuurslid. Rob heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede termijn en stelt zich herkiesbaar. Mogelijke andere kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 15 januari 2012 schriftelijk aanmelden bij het bestuur. Mochten zich geen tegenkandidaten melden, dan draagt het bestuur Rob van der Kruk voor om voor een tweede termijn benoemd te worden als bestuurslid. Bij meerdere gegadigden voor een bestuursfunctie zal er tijdens de ALV een verkiezingsronde gehouden worden.

Het bestuur